Bảng kê xuất nhập tồn hỗ trợ nhà bán hàng theo dõi biến động tồn kho của sản phẩm trong quá trình kinh doanh.

MỤC LỤC


Xem bảng kê xuất nhập tồn

Để xem bảng kê xuất nhập tồn, bạn thực hiện:

1. Tại trang quản trị, bạn chọn Báo cáo

2. Chọn báo cáo tồn kho -> Bảng kê xuất nhập tồn chi tiết theo sản phẩm


Giải thích các chỉ số trong báo cáo

Báo cáo này sẽ bắt đầu thống kê khi một sản phẩm được tạo mới (khởi tạo)


Chỉ số

Ý nghĩa

Tồn đầu kì

Số tồn ở thời điểm bắt đầu của khung thời gian thống kê

Giá trị đầu kì

Tổng giá trị hàng thời điểm đầu của khung thời gian thống kê.

Được tính bằng công thức:

Tổng số lượng tồn đầu kì x giá vốn 

Khởi tạo

Số lượng tồn của sản phẩm khi tạo sản phẩm mới

N.Điều chuyển

Số lượng sản phẩm điều chuyển mà kho nhận sẽ nhận được

Được ghi nhận sau khi xác nhận nhập trên phiếu điều chuyển

N. Điều chỉnh

Số lượng sản phẩm thực hiện điều chỉnh nhanh hoặc kiểm kho (phiếu kiểm kho phải có trạng thái đã cân bằng mới ghi nhận số lượng điều chỉnh vào báo cáo) 

N. Mua hàng

Số lượng sản phẩm nhập kho sau khi thao tác nhập hàng

N. Trả hàng

Số lượng sản phẩm trong đơn hàng người mua hoàn trả

X. Điều chuyển

Số lượng sản phẩm kho xuất điều chuyển sang kho nhận

Được ghi nhận sau khi xác nhận xuất trên phiếu điều chuyểnLọc báo cáo

Bộ lọc bảng kê xuất nhập tồn hỗ trợ nhà bán hàng lọc các thông tin sau:

  • Sản phẩm

  • Loại sản phẩm

  • Nhà cung cấp

  • Biến thể

  • Nhóm sản phẩm

  • Chi nhánh

Để thực hiện lọc, nhà bán hàng chọn Thêm bộ lọc -> chọn thông tin cần lọc và chọn Áp dụngCác thao tác khác 

Nhà bán hàng có thể thực hiện thao tác Nhân bản và Xuất file báo cáo

Nhân bản: Nhà bán hàng có thể sử dụng thao tác này như một thao tác lưu lại bảng báo cáo với các điều kiện đã thiết lập để xem ngay mà không cần phải thêm điều kiện lọc lại hoặc thêm thông tin hiển thị. 

Nhà bán hàng chọn Thao tác -> Nhân bản -> Đặt tên cho bảng báo cáo mới


Bảng báo cáo mới nhân bản sẽ hiển thị trong mục báo cáo tồn kho

Xuất file: File báo cáo sau khi xuất ra sẽ được gửi về email nhà bán hàng đang đăng nhập trên trang admin Haravan.

Xóa: Bạn chỉ thực hiện thao tác xóa bảng báo cáo nhân bản.