Những vấn đề cần lưu ý khi update file khách hàng:

  • Cột mail không được để trống, có thể dùng mail ảo bằng cách: sdt@gmail.com

  • Đầy đủ họ tên

  • Các phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành: phải nhập mã code đúng mới hiển ra=> vậy để hiển thị đầy đủ địa chỉ khách hàng ta có thể nhập toàn bộ ở cột “địa chỉ 1” và “địa chỉ 2”

  • Quốc gia: Vietnam / Mã quốc gia: VN


Cột số điện thoại: để format “text” đảm bảo từ 10 số.