1. Để xem lỗi liên kết, bạn vào Shopee -> chọn Sản phẩm -> chọn mục Lỗi đồng bộ

2. Chọn vào biểu tượng xem thêm bên cạnh sản phẩm đồng bộ lỗi -> trỏ chuột vào trạng thái liên kết để xem lỗi cụ thể

Nguyên nhân:

 • Sản phẩm chưa được cập nhật SKU ở Shopee.

 • Sản phẩm chưa được cập nhật barcode ở Haravan.

 • Biến thể sản phẩm chưa được cập nhật SKU phân loại ở Shopee.

 • Biến thể sản phẩm chưa được cập nhật barcode ở Haravan

 • Sản phẩm chưa được tạo trên Shopee hoặc Haravan. 

 • Sản phẩm được tạo trên Shopee quá 6 tháng nên hệ thống không thực hiện đồng bộ về Haravan được.


Quy tắc đồng bộ sản phẩm giữa hai hệ thống

 • Sản phẩm chỉ có 1 biến thể: hệ thống sẽ mapping barcode sản phẩm ở Haravan với SKU sản phẩm trên Shopee.

 • Sản phẩm có nhiều biến thể: mỗi biến thể nên có barcode/SKU riêng để tránh trường hợp bị trùng SKU khi thực hiện đồng bộ giữa hai hệ thống.


Giải pháp


 

Vấn đề 

Giải pháp

Sản phẩm chưa được cập nhật SKU ở Shopee.

 1. Cập nhật lại SKU sản phẩm trên Shopee

 2. Thực hiện đồng bộ lại sản phẩm.

Sản phẩm chưa được cập nhật barcode ở Haravan.

 1. Cập nhật lại barcode sản phẩm trên Haravan

 2. Thực hiện đồng bộ lại sản phẩm

Biến thể sản phẩm chưa được cập nhật SKU phân loại ở Shopee.

 1. Cập nhật lại SKU phân loại của biến thể trên Shopee

 2. Thực hiện đồng bộ lại sản phẩm

Biến thể sản phẩm chưa được cập nhật barcode ở Haravan

 1. Cập nhật lại barcode biến thể ở Haravan.

 2. Thực hiện đồng bộ lại sản phẩm

Sản phẩm chưa được tạo trên Shopee/Haravan

Hệ thống chưa thực hiện tạo mới sản phẩm trên Shopee hoặc Haravan khi người bán hàng thực hiện đồng bộ. Do đó, nhà bán hàng cần tạo sản phẩm ở cả hai hệ thống và cập nhật barcode/SKU sao cho trùng khớp với nhau.

Sau đó thực hiện đồng bộ lại sản phẩm

Sản phẩm được tạo trên Shopee quá 6 tháng nên hệ thống không thực hiện đồng bộ về menu Sản phẩm Shopee trên Haravan được

 1. Để hệ thống có thể lấy thông tin sản phẩm này về Haravan, nhà bán hàng thực hiện cập nhật lại thông tin (mô tả sản phẩm, hình ảnh) để hệ thống có thể cập nhật lại.

 2. Kiểm tra lại barcode và SKU đã khớp với nhau chưa

 3. Thực hiện đồng bộ lại sản phẩm