Trên trang thanh toán hiển thị không tìm thấy phương thức vận chuyển. 

Bạn nên kiểm tra các yếu tố sau:

  • Đã cấu hình vận chuyển đầy đủ chưa.Bạn vui lòng xem chi tiết tại đây.

  • Trang chi tiết sản phẩm đã click vào nút có giao hàng chưa.