Vấn đề: Khi nhà bán hàng thực hiện nhập file đối soát hoặc file nhận tiền lên, hệ thống báo vận đơn không tồn tại.


Nguyên nhân: Lỗi này thường xảy ra với vận đơn có nhà vận chuyển là Khác do những vận đơn này không được tự động cập nhật mã vận đơn trong Thông tin phiếu vận chuyển.

 

Giải pháp: Nhà bán hàng vào chi tiết vận đơn đó, tại mục Thông tin phiếu vận chuyển, nhấn biểu tượng ✎ chỗ Mã vận đơn và thực hiện cập nhật lại mã vận đơn.

Sau đó, nhà bán hàng thực hiện cập nhật lại mã vận đơn vào file đối soát hoặc nhận tiền và thực hiện update lại lên hệ thống.