Nội dung


Các khái niệm cần biết

Trong Haravan, Nhà bán hàng cần phân biệt ba khái niệm sau:

  • Thuộc tính: Thể hiện một đặc tính riêng biệt mà Nhà bán hàng muốn phân rõ giữa các phiên bản sản phẩm (ví dụ Kích thước, Vật liệu, Màu sắc). Được thêm tối đa 3 thuộc tính
  • Giá trị thuộc tính: Tương ứng với mỗi Thuộc tính sẽ có một hay nhiều giá trị thuộc tính khác nhau (Ví dụ như màu hồng, màu xanh, lụa, jeans,...). Hỗ trợ tối đa 200 giá trị thuộc tính
  • Biến thểKhi ghép từng giá trị thuộc tính với nhau sẽ tạo thành một biến thể sản phẩm. Ví dụ giá trị thuộc tính màu đỏ, size L, vải nỉ sẽ tạo thành 1 biến thể. Hỗ trợ tạo tối đa 500 biến thểBạn có thể biết được sản phẩm có bao nhiêu phiên bản ở phần số lượng biến thể của sản phẩm tại tại trang Danh sách sản phẩm.

Danh sách sản phẩm ở chế độ tồn kho cơ bản 


Danh sách sản phẩm ở chế dộ tồn kho nâng caoXóa nhiều biến thể

Nhà bán hàng tick vào ô của các biến thể muốn xóa. Chọn mũi tên để mở bảng tùy chọn và chọn Xóa biến thể.


Lưu ý: Tùy chọn Xóa biến thể sẽ không hiển thị nếu Nhà bán hàng chọn tất cả biển thể. Cần có ít nhất một biến thể còn tồn tại.

Xóa thuộc tính

Để xóa thuộc tính của sản phẩm, bạn đưa các giá trị thuộc tính về một giá trị. 

Ví dụ: Bạn muốn xóa thuộc tính Khóa của sản phẩm, thuộc tính này có 2 giá trịCó (khóa) và Không (khóa)

Để thực hiện xóa thuộc tính, bạn thực hiện:

1. Bạn thực hiện Điều chỉnh nhanh tồn kho của sản phẩm về 0. Xem hướng dẫn tạo phiếu Điều chỉnh nhanh

2. Quay trở lại trang sản phẩm cần thực hiện xóa thuộc tính, bạn chọn vào giá trị của thuộc tính cần xóa , ví dụ chọn giá trị Có của thuộc tính Khóa

3. Chọn vào Đã chọn...biến thể -> chọn Xóa biến thể

4. Sau khi xóa, thuộc tính Khóa của sản phẩm chỉ còn 1 giá trị thuộc tính là Không. Tại mục Thuộc tính trên trang chi tiết sản phẩm, bạn chọn Chỉnh sửa tại thuộc tính cần xóa 


5. Chọn nút Xóa thuộc tính

Lưu ý:
Nếu thuộc tính còn nhiều hơn 1 giá trị thuộc tính, nút Xóa thuộc tính sẽ bị "khóa", không thể chọn được. Bạn cần thực hiện thao tác bước 1 và 2 ở trên


6. Chọn Cập nhật để hoàn tất thao tác