1. Direct

Đến từ 03 nguồn sau: (1) Khách hàng đến mua tại POS (2) Điền URL website vào trình duyệt mua hàng trực tiếp trên Website của bạn (3) Mua hàng từ HaraSocial (4) Mua hàng thông qua link được chia sẻ hoặc đăng trên Zalo


2. Referral

Đơn hàng đến từ các nguồn giới thiệu như sàn thương mại điện tử, quảng cáo Google, đơn hàng tạo từ trang quản trị admin (ngoài trừ kênh bán hàng Phone)


3. Search Engine

Khách hàng đến với website của bạn từ các công cụ tìm kiếm ( trừ Google vì đã tính ở Referral)


4. Fb (Facebook

Khách hàng đến và mua hàng trên website của bạn từ link trên facebook


5.Phone

Đơn hàng tạo từ trang quản trị admin với kênh bán hàng là Phone


6. Social

Đơn hàng từ link đăng trên Instagram


Bạn có thể quan tâm: 

Báo cáo website

Báo cáo tồn kho

Báo cáo bán hàng

Báo cáo tài chính

Báo cáo kết quả kinh doanh

Làm sao để xem báo cáo đơn hàng đến từ nguồn nào ?