Trong Haravan, màu sắc, kích thước,... được gọi là thuộc tính của sản phẩm. Ứng với các giá trị thuộc tính khác nhau, chúng ta có được các phiên bản (biến thể) của sản phẩm đó.


Nếu một sản phẩm có nhiều phiên bản về màu sắc, kích thước,...khi tạo sản phẩm mới bạn chỉ cần tạo phiên bản cho sản phẩm.


Khi khởi tạo sản phẩm, ở phần Sản phẩm có nhiều phiên bản, bạn chọn Thêm phiên bản


Phiên bản mặc định của hệ thống là Tiêu đề: Default Title, bạn có thể sửa lại thông tin thuộc tính như Màu sắc, Kích thước phù hợp với sản phẩm của bạn.


Bạn vui lòng xem chi tiết tại đây.