Khi khởi tạo sản phẩm, ở phần Thuộc tính, bạn chọn Sản phẩm này có nhiều biến thể -> Thêm thuộc tính và Giá trị thuộc tính cho sản phẩm


Phiên bản mặc định của hệ thống là Tiêu đề: Default Title, bạn có thể sửa lại thông tin thuộc tính như Màu sắc, Kích thước phù hợp với sản phẩm của bạn.


Bạn vui lòng xem chi tiết tại đây.