Báo cáo lô - hạn sử dụng hỗ trợ nhà bán hàng quản lý tổng quát số lượng sản phẩm trong các lô và hạn sử dụng còn lại của từng lô. Tính năng này sẽ hỗ trợ khách hàng trong các nghiệp vụ khác như:

 • Rà soát hàng hoá

 • Lên kế hoạch marketing đẩy hàng cận hạn sử dụng

 • Lên kế hoạch nhập lô hàng mới

 • Xử lý hàng hết hạn.

MỤC LỤC


Các thao tác thiết lập các trường thông tin hiển thị trong báo cáo

Các thao tác này sẽ hỗ trợ nhà bán hàng thiết lập các trường thông tin muốn được hiển thị trong báo cáo lô hạn sử dụng.


Thống kê: Báo cáo lô - hạn sử dụng sẽ thống kê dữ liệu tổng số tồn kho sản phẩm có quản lý lô hạn sử dụng hiện có trong tất cả các kho hàng


Hiển thị: Tại đây, nhà bán hàng có thể chọn các trường thông tin cụ thể về sản phẩm có quản lý lô hạn sử dụng như:

 • SKU

 • Barcode

 • Loại sản phẩm

 • Nhà cung cấp

 • Kho 

Ví dụ nhà bán hàng muốn xem chi tiết tồn kho của sản phẩm ở các kho, nhà bán hàng chọn Hiển thị -> thêm thông tin Kho -> chọn Áp dụng

Thời gian thống kê: Nhà bán hàng lọc thời gian để xem hạn sử dụng của các lô, hệ thống sẽ hiển thị các lô có hạn sử dụng nằm trong khung thời gian chọn thống kê. 

Thêm điều kiện lọc: Thêm các điều kiện lọc về sản phẩm, lô, kho để lọc ra các trường thông tin muốn xem trong bảng báo cáo

Ví dụ: Nhà bán hàng chỉ muốn xem tồn kho của sản phẩm sữa Organic, nhà bán hàng lọc Sản phẩm là Sữa OrganicCông thức tính số ngày còn lại của lô sản phẩm

Số ngày còn lại sẽ được tính theo công thức như sau:

Ngày còn lại = ngày hết hạn - ngày hiện tại đang xem báo cáo + 1 

Lý do + 1 là nếu sản phẩm có ngày hết hạn là ngày hiện tại đang xem báo cáo thì sẽ coi như sản phẩm còn hạn sử dụng (áp dụng cho các sản phẩm thức ăn dùng trong ngày)

Với sản phẩm đã hết hạn, ngày hết hạn sẽ hiển thị ngày còn lại = ngày hết hạn - ngày hiện tại đang xem báo cáo.


Các thao tác khác

Các thao tác khác nhà bán hàng có thể thực hiện với báo cáo lô hạn sử dụng là nhân bản và xuất dữ liệu.

 • Nhân bản: Nhà bán hàng có thể sử dụng thao tác này như một thao tác lưu lại bảng báo cáo với các điều kiện đã thiết lập để xem ngay mà không cần phải thêm điều kiện lọc lại hoặc thêm thông tin hiển thị. 

Nhà bán hàng chọn Thao tác -> Nhân bản -> Đặt tên cho bảng báo cáo mới

Bảng báo cáo mới nhân bản sẽ hiển thị trong mục báo cáo tồn kho


 • Xuất file: File báo cáo sau khi xuất ra sẽ được gửi về email nhà bán hàng đang đăng nhập trên trang admin Haravan.