Báo cáo lô - hạn sử dụng hỗ trợ nhà bán hàng quản lý tổng quát số lượng sản phẩm trong các lô và hạn sử dụng còn lại của từng lô. Tính năng này sẽ hỗ trợ khách hàng trong các nghiệp vụ khác như:

 • Rà soát hàng hoá

 • Lên kế hoạch marketing đẩy hàng cận hạn sử dụng

 • Lên kế hoạch nhập lô hàng mới

 • Xử lý hàng hết hạn.

Nội dung


Lưu ý:
 • Nhà bán hàng sử dụng chế độ Tồn kho cơ bản sẽ không xem được Báo cáo tồn kho
 • Đối tượng xem báo báo: Nhân viên quản lý kho được phân quyền quản lý báo cáo (Đọc và ghi hoặc Chỉ đọc) và quyền xem dữ liệu báo cáo (Tất cả các kho hoặc Chỉ đọc dữ liệu ở kho được chỉ định)Tìm kiếm và xem báo cáo

Để xem báo cáo Lô - hạn sử dụng, bạn chọn Danh sách báo cáo trong mục Báo cáo -> chọn Tồn kho -> chọn Báo cáo lô hạn sử dụng


Gợi ý:
Nhà bán có thể nhập tên Báo cáo Lô - Hạn sử dụng vào thanh tìm kiếm để tìm nhanh hơn


Công thức tính số ngày còn lại của lô sản phẩm

Số ngày còn lại sẽ được tính theo công thức như sau:

Ngày còn lại = ngày hết hạn - ngày hiện tại đang xem báo cáo + 1 (*)

Với sản phẩm đã hết hạn, ngày hết hạn sẽ hiển thị ngày còn lại = ngày hết hạn - ngày hiện tại đang xem báo cáo.

(*) Lý do + 1 là nếu sản phẩm có ngày hết hạn là ngày hiện tại đang xem báo cáo thì sẽ coi như sản phẩm còn hạn sử dụng (áp dụng cho các sản phẩm thức ăn dùng trong ngày)


Lọc xem báo cáo

Các thao tác này sẽ hỗ trợ nhà bán hàng thiết lập các trường thông tin muốn được hiển thị trong báo cáo lô hạn sử dụng.

 • Lọc báo cáo theo khoảng thời gian có sẵn

 • Lọc báo cáo theo khoảng thời gian tự chọn

 • Lọc báo cáo theo điều kiện: Thêm các điều kiện lọc về sản phẩm, lô, kho để lọc ra các trường thông tin muốn xem trong bảng báo cáo. 

Các điều kiện bao gồm:

 • Trạng thái Lô

 • Tên lô

 • Tồn kho của lô

 • Nhóm sản phẩm 

 • Nhà cung cấp

 • Loại sản phẩm

 • Sản phẩm

 • Kho

Ví dụ: Nhà bán hàng muốn xem tồn Lô tháng 7 của sản phẩm Sữa TH True Milk còn bao nhiêu, nhà bán hàng thực hiện lọc sản phẩm Sữa TH True Milk


Điều chỉnh cột trên báo cáo

Nhóm theo trường thông tin

Tương tự như tính năng pivot trong excel, thao tác nhóm là một thao tác được sử dụng để nhóm các hàng dữ liệu lại với nhau dựa trên một hoặc nhiều cột dữ liệu chung

Khi sử dụng nhóm, các hàng dữ liệu có giá trị giống nhau trong cột hoặc các cột được chỉ định sẽ được nhóm lại thành một hàng duy nhất trong báo cáo.

Ví dụ bạn muốn nhóm tồn kho sản phẩm Sữa TH True Milk Có đường theo các kho. Bạn thực hiện chọn vào mục Chọn cột -> chọn Thêm tại mục Nhóm

 


Chọn thêm Kho -> chọn Áp dụng

Kết quả: Nhà bán hàng sẽ xem được tồn kho của sản phẩm Sữa TH True Milk tại các kho 


Gợi ý:

Nhà bán hàng có thể thực hiện thay đổi vị trí của các cột thông tin để thông tin được sắp xếp hợp lý hơn, tạo ra sự thuận tiện trong việc đọc và hiểu thông tin trong báo cáo.

Để xắp xếp vị trí cột thông tin, nhà bán hàng thực hiện vào mục Chọn cột -> Nhấn giữ biểu tượng tùy chọn bên cạnh cột thông tin muốn thay đổi vị trí -> Giữ chuột vào kéo đến vị trí muốn hiển thị


Nhân bản/Xuất báo cáo 

Các thao tác khác nhà bán hàng có thể thực hiện với báo cáo lô hạn sử dụng là nhân bản và xuất dữ liệu.

 • Nhân bản: Nhà bán hàng có thể sử dụng thao tác này như một thao tác lưu lại bảng báo cáo với các điều kiện đã thiết lập để xem ngay mà không cần phải thêm điều kiện lọc lại hoặc thêm thông tin hiển thị. 

Nhà bán hàng chọn Thao tác -> Nhân bản -> Đặt tên cho bảng báo cáo mới

Bảng báo cáo mới nhân bản sẽ hiển thị trong mục báo cáo tồn kho

 • Xuất file: File báo cáo sau khi xuất ra sẽ được gửi về email nhà bán hàng đang đăng nhập trên trang admin Haravan.


Lưu ý:

Báo cáo của bạn sẽ được xuất dưới định dạng file CSV và thời gian hiển thị sẽ theo múi giờ của hệ thống. Ví dụ: Nếu múi giờ trên hệ thống Haravan của bạn là GMT+7, thời gian trong báo cáo sẽ được xuất theo múi giờ GMT+7.