Trạng thái in vận đơn sẽ giúp nhà bán hàng đánh dấu các đơn hàng đã in vận đơn, tránh việc in một vận đơn nhiều lần gây nhầm lẫn xong quá trình đóng gói đơn hàng. 

Nhà bán hàng có thể nhìn thấy trạng thái này tại các vị trí:

  • Trang danh sách đơn hàng

  • Trang danh sách vận đơn 

  • Trang chi tiết đơn hàng

Trang chi tiết đơn hàng khi thiết lập chế độ tồn kho cơ bản

Trang chi tiết đơn hàng khi thiết lập chế độ tồn kho nâng cao

  • Trang chi tiết vận đơn


Lọc đơn hàng chưa in vận đơn  

Nhà bán hàng có thể sử dụng bộ lọc để lọc các vận đơn chưa in và thực hiện in vận đơn  hàng loạt

1. Tại trang quản trị, bạn chọn Vận chuyển -> chọn Thêm điều kiện lọc -> chọn Trạng thái in vận  đơn

2. Chọn giá trị là Chưa in -> chọn Thêm điều kiện lọc


3. Chọn các đơn cần in vận đơn và chọn Thao tác -> chọn In phiếu giao hàng đã chọn