Có 2 cách để xem được thông số này: 

  • Cách 1: Xem trong trang Tổng quan

1. Tại trang quản trị, bạn chọn Tổng quan

2. Bạn xem trong mục Sản phẩm bán chạy


  • Cách 2: Xem trong bảng Tổng quan Báo cáo

1. Từ Trang quản trị -> bạn chọn  Báo cáo -> Chọn Bảng phân tích

2. Trong bảng Tổng quan mặc định do Haravan cung cấp sẵn sẽ có mục Sản phẩm bán chạy 

3. Ngoài ra, nếu bạn tự tạo một bảng tổng quan riêng, bạn có thể thêm mục Sản phẩm bán chạy này vào. Tại trang báo cáo, bạn chọn Tùy chỉnh

4. Bạn tìm Sản phẩm bán chạy trong thư viện báo cáo và \ vào báo cáo của mình -> chọn Lưu 

Kết quả