Có hai cách để xem được thông số này.


Cách 1: Xem trong trang Báo cáo.

  1. Từ Trang quản trị ➨ Báo cáo.

  2. Trong mục Báo cáo Bán hàng, bạn nhấn chọn Theo sản phẩm.


Cách 2: Xem trong trang Quản lý chung.

  1. Bạn đăng nhập vào Trang quản trị Haravan.

  2. Bạn vào mục Quản lý chung.

  3. Bạn xem trong mục Sản phẩm bán chạy.