Ngoài thuộc tính đã tạo lúc tạo mới sản phẩm, bạn có thể tạo thêm thuộc tính khác. Để tạo thuộc tính mới, bạn thực hiện:

Bước 1: Nhà bán hàng chọn vào bảng thuộc tính và chọn Tạo thuộc tính mới

Bước 2: Nhập tên thuộc tính mới và chọn Lưu