Để tắt lựa chọn Nhận tại cửa hàng trên trang thanh toán, nhà bán hàng thực hiện:

1. Cấu hình Thanh toán 

2. Tại mục Phương thức giao hàng, bỏ chọn Cho phép khách hàng có thể tự chọn chi nhánh đến nhận hàng

3 Chọn Lưu để hoàn tất