Để cài được giao diện, bạn phải thỏa được các điều kiện sau:

  1. Số lượng giao diện Trang quản trị đang có chưa đạt số lượng tối đa 8 giao diện.
  2. Tài khoản cài đặt giao diện phải là tài khoản chủ sở hữu.

Bạn vui lòng tham khảo thêm bài hướng dẫn Chọn và cài đặt giao diện tại đây.