Khi vào trang chi tiết sản phẩm và mục Quản lý tồn kho, bạn sẽ thấy có 2 mục nhà cung cấp. Tuy nhiên, 2 mục này là 2 tính năng hoàn toàn khác nhau.

1. Nhà cung cấp tại trang chi tiết sản phẩm: Tên thương hiệu của sản phẩm hoặc tên công ty cung cấp sản phẩm. 

Bạn có thể thực hiện xóa nhà cung cấp trong trang chi tiết sản phẩm. Xem hướng dẫn tại đây


2. Nhà cung cấp tại mục Quản lý tồn kho: Đại lý, công ty hoặc cá nhân cung cấp sản phẩm, hàng hóa cho nhà bán hàng. Việc quản lý nhà cung cấp tại mục Quản lý tồn kho nhằm mục đích quản lý thông tin cũng như công nợ khi nhà bán hàng thực hiện nhập hàng, trả hàng với đại lý, công ty cung cấp sản phẩm. 


Với các nhà cung cấp đã tạo trong mục Quản lý tồn kho, bạn chỉ có thể tạm ngưng, không thể xóa vì thao tác này sẽ làm ảnh hưởng đến số liệu báo cáo