Để thực hiện thêm ảnh gif vào mô tả sản phẩm, bạn thực hiện các bước:

1. Thực hiện tải ảnh gif về thiết bị và chọn Cấu hình -> chọn Quản lý File

2. Chọn Tải file và chọn file GIF vừa tải

3. Sau khi đã tải file thành công, bạn chọn Sao chép liên kết 


4.Tại mục mô tả sản phẩm, mô tả nhóm sản phẩm hoặc nội dung blog, bạn Insert Image

5. Chọn URL và dán link URL sản phẩm vừa copy 

6. Chọn Lưu hoặc Cập nhật để hoàn tất