Để chỉnh sửa giá đã nhập của sản phẩm, biến thể, bạn có thể thực hiện theo 2 cách sau:


Cập nhật giá trong trang chi tiết sản phẩm

Cách này sẽ thích hợp khi:

  • Số lượng sản phẩm cần chỉnh sửa ít  
  • Muốn chỉnh giá cho một vài biến thể của sản phẩm

Các bước chỉnh sửa giá biến thể/sản phẩm trong trang chi tiết sản phẩm:

1. Chọn sản phẩm cần chỉnh sửa.

2. Tại trang chi tiết sản phẩm, bạn chọn các biến thể muốn chỉnh sửa và chọn thao tác Chỉnh giá

Hoặc bạn chọn  Chỉnh sửa biến thể -> Chỉnh giá


3. Thực hiện nhập giá mới muốn áp dụng cho tất cả các biến thể của sản phẩm -> chọn Áp dụng -> 

Hoặc bạn có thể thiết lập các mức giá khác nhau cho từng biến thể 4. Chọn Cập nhật để hoàn tất việc chỉnh sửa


Nhập file cập nhật giá sản phẩm hàng loạt

Để chỉnh sửa giá sản phẩm hàng loạt bằng cách nhập file, bạn thực hiện theo các bước

Bước 1 Chọn các sản phẩm cần chỉnh sửa giá và xuất file sản phẩm

Bước 2 Thực hiện nhập giá mới trên file sản phẩm vừa xuất

Bước 3 Nhập lại file lên hệ thốngBước 1 Chọn các sản phẩm cần chỉnh sửa giá và xuất file sản phẩm 

1. Bạn thực hiện chọn các sản phẩm cần chỉnh sửa giá bằng cách chọn từng sản phẩm hoặc sử dụng bộ lọc. Nếu bạn muốn cập nhật giá cho tất cả sản phẩm, bạn hãy bỏ qua thao tác chọn lọc sản phẩm

2. Chọn Thao tác -> Xuất dữ liệu theo mẫu Haravan

2. Chọn Theo bộ lọc hiện tại, Theo các sản phẩm đã chọn hoặc chọn Tất cả sản phẩm -> chọn định dạng file mẫu muốn sử dụng (CSV hoặc XLS) -> chọn Xuất dữ liệu

3. File sản phẩm sẽ được gửi về mail nhà bán hàng đang dùng để đăng nhập. Trong file sản phẩm, bạn thực hiện nhập giá mới vào cột giá và lưu lại.


4. Chọn Thao tác -> chọn Nhập dữ liệu 

5. Chọn File và tải file vừa chỉnh sửa lên hệ thống -> chọn Nhập dữ liệu

6. Kết quả nhập file sẽ được gửi về email bạn đang đăng nhập vào admin