Thao tác xóa nhãn sẽ giúp bạn xóa bớt những nhãn không còn cần thiết để việc quản lý trở nên dễ dàng hơn. Để có thể xóa các nhãn đơn hàng đã tạo thì nhãn đó phải không được gắn ở bất kỳ đơn hàng nào.


Bạn có thể xóa nhãn đã tạo bằng cách Xóa nhãn thủ công hoặc Nhập file dữ liệu

MỤC LỤC


Xóa nhãn thủ công


Bạn sẽ thực hiện lọc tất cả đơn hàng theo nhãn muốn xóa bằng chọn Thêm điều kiện lọc -> Lọc theo Tag có chứa tag bạn muốn xóa -> Thêm điều kiện lọc. 


Bạn chọn vào ô vuông 1, chọn mũi tên kế bên và chọn Xóa nhãn đơn hàng đã chọn


Bạn chọn nhãn muốn xóa và chọn Lưu

Bạn thực hiện thao tác này cho đến khi hết đơn hàng có gắn tag muốn xóa. Nếu bạn đã xóa hết nhưng vẫn thấy có đơn hàng trong bộ lọc, hãy thực load lại trang để load lại danh sách đơn hàng. 

Vậy là bạn đã thực hiện xong thao tác xóa nhãn đơn hàng đã tạo. 


Nhập file dữ liệu

1. Lọc tất cả sản phẩm được gắn nhãn mà bạn muốn xóa bằng cách Thêm điều kiện lọc -> Được tag với -> Có chứa nhãn mà bạn muốn xóa.


2. Thao tác -> Xuất file dữ liệu theo mẫu Haravan -> Chọn Theo bộ lọc hiện tại.


3.  Trong file dữ liệu, ở cột Tag, bạn chỉ cần xóa đi nhãn mình muốn 4. Lưu lại và nhập file dữ liệu lên hệ thống bằng cách chọn Thao tác -> Nhập dữ liệu -> Chọn file tải lên và Nhập dữ liệu.

Bạn đã thực hiện xong thao tác xóa nhãn đã chọn bằng cách Nhập file dữ liệu.