Phiếu điều chuyển được xem là tạo & nhận hoàn chỉnh sẽ cần đi qua 3 bước: 

 • Bước 1: Tạo và duyệt phiếu điều chuyển. Trạng thái phiếu: “Chưa nhận hàng”. 

 • Bước 2: Xuất phiếu điều chuyển. Trạng thái phiếu “Đã xuất hàng”. 

 • Bước 3: Nhận phiếu điều chuyển. Trạng thái phiếu là “Đã nhập hàng” 

Nội dungTạo phiếu điều chuyển 

1. Trong admin Haravan, mục Quản lý tồn kho > Chọn Điều chuyển > Chọn Tạo điều chuyển.

2. Điều thông tin cho Phiếu điều chuyển. 

3. Chọn Duyệt điều chuyển để lưu thông tin phiếu điều chuyển.

 


GIAO DIỆNÝ NGHĨA

Tìm kiếm sản phẩm

Tìm sản phẩm muốn chuyển theo tên hoặc theo mã sản phẩm

Nhập ghi chú

Người bán có thể ghi thông tin chú thích cho sản phẩm này. 

Ngày dự kiến

Thời gian sản phẩm nhập/xuất kho tùy quy định của người bán.

Kho

Hành trình điều chuyển Từ kho (Tên kho xuất) - Đến kho (Tên kho nhận) - Lý do (Vì sao cần chuyển)

Nhãn

Gắn nhãn để dễ dàng lọc tìm lại phiếu vận chuyểnTạo yêu cầu phiếu điều chuyển

Khi tạo phiếu điều chuyển và chọn “Yêu cầu phiếu điều chuyển”, phiếu sẽ được tạo với trạng thái là Nháp. Khi tạo nháp phiếu điều chuyển sẽ không ảnh hưởng đến tồn kho. 


Với phiếu điều chuyển có trạng thái Nháp, bạn vẫn có thể thực hiện thao tác Hủy phiếu 


Lưu ý:
Tài khoản cần được phân quyền Duyệt phiếu điều chuyển tồn kho để có thể duyệt yêu cầu tạo phiếuXuất phiếu điều chuyển


Sau khi tạo phiếu điều chuyển vẫn ở trạng thái “Chưa xuất hàng”. Lúc này, số lượng tồn kho vẫn chưa được cấn trừ hay thay đổi so với trước lúc tạo phiếu. 

Để kho được cấn trừ, người bán cần làm tác vụ Xác nhận xuất 

1. Tại admin Haravan, vào Quản lý Tồn kho > chọn Điều chuyển

2. Chọn phiếu có tình trạng Chưa xuất hàng -> Chọn Xác nhận xuất. 

 

Lúc này, tình trạng kho sẽ là: 

 • Kho xuất: Trừ vào số Đặt và trừ vào số Tồn 

 • Kho nhận: Cộng số Không khả dụng 

 • Kho trung gian: Cộng số Tồn 

 • Phiếu điều chuyển có trạng thái phiếu là “Đã xuất hàng”Nhận phiếu điều chuyển

Sau khi xác nhận xuất hàng, hàng hóa đã được đưa khỏi kho xuất, số lượng tồn kho sẽ được cấn trừ tại kho xuất. Lúc này, hệ thống chỉ ghi nhận là Đã xuất hàng  và chưa ghi nhận tồn kho tại kho nhận. 


Để kho được ghi nhận, người bán cần làm tác vụ Xác nhận nhập 

 1. Tại admin Haravan, vào Quản lý Tồn kho > chọn Điều chuyển
 2. Chọn phiếu có tình trạng Đã xuất hàng 
 3. Chọn Xác nhận nhập. Lúc này, tình trạng kho sẽ là: 
 • Kho trung gian: Trừ vào số Tồn

 • Kho nhận: Trừ vào số Không khả dụng - Cộng số Tồn 

 • Phiếu điều chuyển có trạng thái phiếu là “Đã nhập hàng”


note

Lưu ý | 

 • Kho trung gian là kho được hệ thống tự động tạo khi tạo phiếu điều chuyển. Tìm hiểu thêm về Kho trung gian