Có. 


Bạn vào mục Cấu hình ➨ Thanh toán ➨ Xử lý đơn hàng.