Có thể thiết lập 

Bạn vào mục Cấu hình ➨ chọn Thanh toán


Tại mục Xử lý đơn hàng, bạn chọn Tự động lưu trữ đơn hàng sau khi đơn hàng được giao và thanh toán