Haravan hỗ trợ báo cáo theo từng chi nhánh.

Bạn xem báo cáo theo chi nhánh  như sau:

1. Bạn vào Trang quản trị ➨ chọn Báo cáo ➨  chọn Danh sách báo cáo 

2. Tại ô tìm kiếm, bạn nhập Chi nhánh -> chọn báo cáo Chi nhánh bán hàng

3. Mặc định báo cáo sẽ hiển thị tất cả chi nhánh. Nếu bạn muốn xem chi tiết một chi nhánh, bạn chọn Bộ lọc -> chọn Thêm bộ lọc

4. Bạn tìm kiếm và chọn điều kiện Chi nhánh

5. Tại ô tìm kiếm bên dưới điều kiện, bạn nhập tìm tên Chi nhánh và chọn chi nhánh muốn xem báo cáo -> chọn Áp dụng để hoàn tất


Lưu ý:
Nếu bạn đã lọc các kho hàng nhưng trên báo cáo lại không hiển thị những chi nhánh đã chọn, nguyên nhân là do chi nhánh đó không có đơn hàng phát sinh trong khoảng thời gian lọc báo cáo