Có.


Lúc tạo khuyến mãi có phần Thời gian áp dụng bạn vui lòng chỉnh sửa ở đó.