Có.


Lúc tạo khuyến mãi có phần Thời gian hiệu lực bạn vui lòng chỉnh sửa ở đó.