Mail Server hay Email doanh nghiệp, Email tên miền là một dịch vụ kèm theo được cung cấp khi Nhà bán hàng mua và sử dụng tên miền. 

Bài viết sẽ hướng dẫn Nhà bán hàng những thao tác cần thiết để tạo, thiết lập và sử dụng được email doanh nghiệp trong Haravan.

Bạn cần quan tâm

1. Đăng nhập vào AdminLTE

Đăng nhập ban đầu

Tài khoản khởi tạo mà Nhà bán hàng được cung cấp sẽ bao gồm thông tin:

 • Email (admin@tên miền)
 • Mật khẩu 

Đây là thông tin đăng nhập vào AdminLTE.

Nhà bán hàng truy cập vào https://mail02.haravan.vn:2222/login để đăng nhập vào AdminLTE.

Đăng nhập cho tài khoản email doanh nghiệp 

Bất kỳ tài khoản email doanh nghiệp nào được tạo ra đều có thể đăng nhập trên https://mail02.haravan.vn:2222/login chỉ với điều kiện đó là tài khoản quyền admin.

Ghi chú:

 • Tài khoản quyền admin sẽ được gán nhãn "Admin" trên Status của tài khoản đó.
 • Số lượng tài khoản quyền admin có thể bằng với số lượng tài khoản tối đa của email doanh nghiệp.

Đăng xuất

Để đăng xuất, Nhà bán hàng nhấn vào Admin > Logout để thoát tài khoản.


2. Tạo tài khoản email doanh nghiệp

Một trong những thao tác quan trọng nhất mà Nhà bán hàng có thể thực hiện được trong AdminLTE chính là tạo mới tài khoản doanh nghiệp.

Ghi chú:

Số lượng tài khoản email tùy thuộc vào gói dịch vụ mà Nhà bán hàng sử dụng, và đã bao gồm tài khoản khởi tạo.

Nhà bán hàng tạo tài khoản email doanh nghiệp mới theo hướng dẫn sau:

 1. Nhấn nút + Add.

 2. Điền các thông tin tài khoản:

  • Mail Address: đuôi tên miền là cố định, do đó Nhà bán hàng chỉ cần nhập tiền tố của Mail Address.
  • Display name: tên hiển thị của email doanh nghiệp. 
  • New password: mật khẩu.
  • Confirm new password: xác nhận mật khẩu.
  • Mailbox Quota: dung lượng hộp mail của tài khoản được tạo (đơn vị MB).
   Dung lượng tối đa chỉ có thể bằng với dung lượng của toàn bộ email doanh nghiệp có thể tạo.
 3. Chọn Submit.
 4. Hệ thống chuyển đến trang thông tin General, nhấn Save changes thì tài khoản được tạo mới có hiệu lực.

Ghi chú:

 • Mật khẩu khi tạo email doanh nghiệp phải thỏa các điều kiện sau:
  • Chỉ bao gồm chữ hoa, chữ thường, số, ký tự đặc biệt.
  • Tối thiểu 8 ký tự.
 • Mật khẩu khi được tạo cũng chính là mật khẩu đăng nhập Mail Box.
 • Nếu mật khẩu không hợp lệ, hệ thống sẽ báo là "The pwd format is invaid".
 • Nếu việc tạo tài khoản email doanh nghiệp gặp lỗi, Nhà bán hàng sẽ nhận được phản hồi liên quan đến nguyên do gây lỗi.

3. Đổi mật khẩu trong AdminLTE

Nhà bán hàng cũng có thể đổi mật khẩu cho tài khoản email doanh nghiệp theo các hướng dẫn sau:

 1. Trong trang Users của AdminLTE, nhấp vào tài khoản email doanh nghiệp.
 2. Chọn thẻ Password.
 3. Nhập mật khẩu mới bao gồm: New passwordConfirm new password.
 4. Nhấn Save changes.


4. Xem và thay đổi thông tin tài khoản email doanh nghiệp

Sau khi một tài khoản email doanh nghiệp được tạo, Nhà bán hàng có thể xem và thay đổi thông tin cho tài khoản đó.

 1. Trong trang Users của AdminLTE, nhấp vào tài khoản email doanh nghiệp cần thao tác.
 2. Trong thẻ General, Nhà bán hàng có thể xem và thay đổi các thông tin:
  • Enable this account: kích hoạt tài khoản. (Xem chi tiết Bật, Tắt, Xóa tài khoản email doanh nghiệp)
  • Display Name: tên hiển thị.
  • Mailbox Quota (MB): mặc định bằng với dung lượng của email doanh nghiệp. Nhà bán hàng có thể thay đổi thông số này.
  • User/Employee ID: mã số định danh cho tài khoản email doanh nghiệp.
  • Mark this user as: đánh dấu quyền admin cho tài khoản. Nhà bán hàng cũng có thể bỏ quyền admin cho tài khoản. Khi đó, tài khoản chỉ có quyền User.
  • Member of Mail Aliases. Giá trị này Nhà bán hàng không thể can thiệp.
 3. Nhấn Save changes.


5. Bật, Tắt, Xóa tài khoản email doanh nghiệp

Bên cạnh quyền tạo tài khoản email doanh nghiệp, tài khoản quyền admin còn có thể Bật, Tắt, Xóa tài khoản email doanh nghiệp khác.

Các thao tác này Nhà bán hàng có thể thực hiện hàng loạt cho nhiều tài khoản, theo các bước hướng dẫn sau:

 1. Trong trang Users của AdminLTE, Nhà bán hàng tick chọn vào checkbox của tài khoản cần thao tác.
 2. Trong drop menu của Choose action, Nhà bán hàng chọn thao tác cần thực hiện:
  • Enable: Kích hoạt tài khoản.
  • Disable: Vô hiệu hóa tài khoản.
  • Delete: Xóa tài khoản.
 3. Nhấn Apply.

Bên cạnh đó, Nhà bán hàng có thể kích hoạt trực tiếp cho tài khoản bằng cách tick chọn vào checkbox Enable this account, sau đó nhấn Save changes.

Ghi chú:

 • Tài khoản được kích hoạt Enable sẽ được gán nhãn "Active" trên Status của tài khoản đó.
 • Tài khoản vô hiệu hóa Disable sẽ được gán nhãn "Deactive" trên Status của tài khoản đó.