Báo cáo bên Omnipower khi filter theo một sản phẩm cụ thể sẽ hiển thị sản phẩm đang tồn tại ở shop, trường hợp đã xóa rồi thì khi filter sẽ không thấy.