Sau khi bạn khởi tạo Google Shopping by Haravan - Hệ thống Haravan sẽ tự động tạo Tài khoản Google Merchant Center (GMC) và chia sẻ quyền Admin - Quản trị cho bạn.

Vào đường dẫn và đăng nhập tài khoản quản lý GMC https://merchants.google.com để kiểm tra trạng thái sản phẩm. 

Home : Sẽ là màng hìn tổng thể quản lý GMC của bạn, thể hiện tình trạng update sản phẩm của tài khoản.

Opportunities: Các đề xuất cải thiện quảng cáo Mua sắm và tài khoản 


Business information: Thông tin quản lý về doanh nghiệp của bạn 


Products : Quản lý chất lượng sản phẩm update trên GMC, các lỗi và hướng dẫn điều chỉnh.

Các phần hướng dẫn khác có thể tham khảo tại đây.