Trong quá trình kinh doanh thì nhà vận chuyển là một đối tác không thể thiếu của bạn, và dịch vụ thu hộ COD ngày càng phổ biến trong giới kinh doanh bán hàng. Với dịch vụ thu hộ COD người bán sẽ chuyển hàng cho người mua trước, và người mua khi nhận được sản phẩm mới tiến hành thanh toán lại cho người bán thông qua shipper (thông qua dịch vụ giao hàng), gọi là thu hộ. Sau đó thì tiền mới được chuyển lại cho người bán. Như vậy COD cũng là khoản tiền mà nhà vận chuyển sẽ thu và giữ hộ bạn 1 thời gian, do đó cần được quản lý như một khoản nợ bạn cần thu nhà vận chuyển.


Bài viết sau đây sẽ mô tả nơi bạn có thể quản lý công nợ của nhà vận chuyển trên Haravan.

MỤC LỤC


Tổng quan về màn hình quản lý công nợ nhà vận chuyển

Giúp bạn theo dõi được khoản nợ phải thu và khoản nợ phải thu từ nhà vận chyển, xem được trong khoản thời gian nhất định (ví dụ tháng vừa qua) số tiền nợ đã phát sinh, nhà vận chuyển đã trả bao nhiêu. Và cuối cùng là nhà vận chuyển còn đang nợ bạn bao nhiêu tiền


Chi tiết lịch sử nợ của nhà vận chuyển

Các trường thông tin bao gồm:

  • Tổng vận đơn
  • Nợ phải thu hiện tại của nhà vận chuyển
  • Chi tiết lịch sử nợ phải thu nhà vận chuyển.

Các trường hợp ghi nhận công nợ nhà vận chuyển

Công nợ của nhà vận chuyển được ghi nhận thông qua các giao dịch sau:

- Vận đơn COD được tạo => ghi nhận khoản tiền phải thu = tiền COD => tăng nợ phát sinh cho nhà vận chuyển


- Vận đơn đã giao thành công => ghi nhận khoản phải trả là khoản tiền phí vận chuyển mà nhà vận chuyển sẽ thu của bạn => giảm nợ phải thu nhà vận chuyển

- Tạo phiếu thu đối tượng nộp là nhà vận chuyển và chọn ghi nhận công nợ => Giảm nợ phải thu nhà vận chuyển

- Tạo phiếu chi đối tượng nhận là nhà vận chuyển và chon ghi nhận công nợ => Tăng nợ phải thu nhà vận chuyển