Với ứng dụng Product Reviews, sau khi sản phẩm được đánh giá, bạn cần vào quản trị, vào ứng dụng để check thông tin.


Ở màn hình quản lý, bạn có thể xem và xét duyệt các đánh giá, nội dung cho hiển thị ngoài web.


Đồng thời, bạn cũng có thể tham khảo những bình luận bạn đã ẩn trước đó trong tab ẩn.


Bạn có thể tham khảo và cài đặt ứng dụng tại đây.

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Product Recommend

Ứng dụng - Wishlist