Nhà bán hàng có thể sẽ cần in vân đơn ra giấy để gửi cho khách hàng, tra cứu với nhà vận chuyển hoặc lưu trữ, quản lý theo mục đích của mình.

Nội dung


In từng vận đơn riêng lẻ

Để in vận đơn cho một vận đơn:

1. Tại Trang quản trị -> Vận chuyển > Vận chuyển.

2. Ấn vào tên vận đơn muốn quản lý.

3. Tại màn hình chi tiết vận đơn, Nhà bán hàng ấn vào nút In để in.

4. Dán nhãn ghi chú đã in sau khi thực hiện in đơn hoặc chưa in khi thực hiện hủy in vận đơn.


In hàng loạt vận đơn

Để in vận đơn cho hàng loạt vận đơn:

1. Tại Trang quản trị -> Vận chuyển > Vận chuyển.

2. Tìm hoặc search các vận đơn rồi chọn các vận đơn muôn in.

3. Ấn nút Chọn hành động rồi chọn In phiếu giao hàng đã chọn.

Toàn bộ thông tin của phiếu giao hàng sẽ được in ra bao gồm cả phần ghi chú đơn hàng.

4. Dán nhãn ghi chú đã in sau khi thực hiện in đơn hoặc chưa in khi thực hiện hủy in vận đơn.

Để cấu hình nội dung in phiếu giao hàng Nhà bán hàng có thể vào phần Cấu hình -> thông báo -> Nội dung in vận đơn -> In vận đơn