1.  Vào Cấu hình → Phương thức thanh toán

2. Ở Phương thức thủ công → Chọn Thêm thanh toán thủ công

3. Chọn Chuyển khoản qua ngân hàng và đặt tên cho phương thức mới này

4. Nhập nội dung hướng dẫn thanh toán và chọn Kích hoạt để hoàn tất