Việc đồng bộ sản phẩm từ Kiotviet sang Haravan phải tuân theo một số quy tắc. Do đó, bạn cần kiểm tra xem khi thực hiện đồng bộ đã thực hiện đúng và đủ các yêu cầu chưa. 


Để xem chi tiết các quy tắc đồng bộ trong bài viết Kiotviet, bạn vào đây


Nếu gặp khó khăn trong quá trình thao tác, bạn liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng và gửi yêu cầu hỗ trợ trực tiếp: