Bước 1: Xuất tệp tất cả sản phẩm

1. Từ Trang quản trị ➨ Sản phẩm.

2. Chọn Thao tác → Xuất dữ liệu theo mẫu Haravan.

  • Trong hộp thoại, bạn chọn hai tùy chọn sau: Tất cả sản phẩm file .xls.

3. Chọn Xuất dữ liệu.

4. Bạn vào email để tải tập về.

Bước 2: Điều chỉnh số lượng tồn kho

  1. Bạn mở tệp vừa xuất.
  2. Bạn vào trường Số lượng tồn kho, điều chỉnh số lượng cho sản phẩm.

Bước 3: Nhập tệp sản phẩm

  1. Từ Trang quản trị ➨ Sản phẩm.
  2. Chọn Thao tác Nhập dữ liệu.

3. Trong hộp thoại, chọn chế độ ghi đè và loại file .xls, nhấn chọn File và thực hiện tải tệp đã chỉnh sửa lên 

4. Chọn Nhập dữ liệu.

Lúc này, hệ thống ghi nhận số lượng tồn kho mới từ tệp vừa nhập.

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Tồn kho cơ bản 

Xóa sản phẩm