Bước 1: Xuất tệp tất cả sản phẩm

 1. Từ Trang quản trị ➨ Sản phẩm.
 2. Chọn Xuất file.
 3. Trong hộp thoại, bạn chọn hai tùy chọn sau: Tất cả sản phẩm file .xls.
 4. Chọn Xuất sản phẩm.
 5. Bạn vào email để tải tập về.

Bước 2: Điều chỉnh số lượng tồn kho

 1. Bạn mở tệp vừa xuất.
 2. Bạn vào trường Số lượng tồn kho, điều chỉnh số lượng cho sản phẩm.

Bước 3: Nhập tệp sản phẩm

 1. Từ Trang quản trị ➨ Sản phẩm.
 2. Chọn Nhập file.
 3. Trong hộp thoại, bạn chọn nhập tệp sản phẩm, chọn chế độ ghi đè và loại file .xls.
 4. Chọn Nhập sản phẩm.

Lúc này, hệ thống ghi nhận số lượng tồn kho mới từ tệp vừa nhập.