Mô tả vấn đề:

Người bán tạo đơn hàng có số lượng sản phẩm trên đơn không đáp ứng đủ điều kiện của chương trình khuyến mãi nhưng vẫn áp dụng được khuyến mãi. 


Nguyên nhân:

Đơn hàng được đặt lại từ một đơn gốc, ở đơn hàng gốc số lượng sản phẩm trong đơn đủ điều kiện áp dụng chương trình khuyến mãi. Đối với đơn đặt lại thì hệ thống đang giữ thông tin khuyến mãi trên sản phẩm của đơn cũ, khách hàng thay đổi số lượng khuyến mãi cũng không thay đổi. 


Cách giải quyết:

Bạn cần xóa sản phẩm đó ra khỏi đơn hàng, sau đó thêm lại mới thì hệ thống sẽ cập nhật lại theo thông tin chương trình khuyến mãi đã thiết lập.