Các lựa chọn đối tượng khách hàng khuyến mãi (mã khuyến mãi) được lấy theo các bộ lọc được lưu trên menu Khách hàng trong Trang quản trị Haravan.


Để thêm/bớt nhóm đối tượng khách hàng khi tạo khuyến mãi, Nhà bán hàng tìm kiếm và thêm nhóm khách hàng trong mục Đối tượng khách hàng