Để nhân viên có thể thực hiện đặt, nhập và trả hàng, bạn cần phân quyền cho nhân viên quyền quản lý phiếu mua hàng và quyền dữ liệu phiếu mua hàng


Thêm vào đó, bạn cần phân công nhân viên đó vào các kho để có thực hiện đặt, nhập và trả hàng tại các kho. Xem thêm hướng dẫn phân công cửa hàng cho nhân viênhướng dẫn tạo nhóm phân công