Để nhân viên có thể thực hiện đặt, nhập và trả hàng, bạn cần thực hiện phân quyền:

  • Quyền đọc và ghi với quyền quản lý phiếu mua hàng:

  • Quyền xem dữ liệu phiếu mua hàng:

Tất cả: Nhân viên có thể xem dữ liệu phiếu mua đặt hàng, nhập hàng và trả hàng nhập được tạo ở Tất cả các kho

Chỉ định: Chỉ xem được dữ liệu phiếu mua đặt hàng, nhập hàng và trả hàng nhập được tạo ở kho được chỉ định.

Thêm vào đó, bạn cần phân công nhân viên đó vào các kho để có thực hiện đặt, nhập và trả hàng tại các kho. Xem thêm hướng dẫn phân công cửa hàng cho nhân viên và hướng dẫn tạo nhóm phân công