Một số giao diện hỗ trợ thay đổi thông tin cửa hàng thông qua tùy chỉnh các footer. 


Bạn thực hiện như sau:

  1. Bạn vào Website ➨ Giao diện ➨ Thiết lập theme

  2. Bạn vào giao diện cần tùy chỉnh, vào mục Trang chủ . 

  3. Bạn tìm mục Footer hoặc Cuối trang, thực hiện thay đổi

  4. Chọn Lưu để xác nhận và hoàn tất.
Mỗi giao diện có cách thao tác khác nhau hoặc không hỗ trợ tùy chỉnh trực tiếp, mà phải can thiệp thông qua việc code.


Nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình thao tác, bạn liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng thông qua các kênh: