Mô tả vấn đề:

Tất cả biến thể của sản phẩm đều có tồn bằng 0 

Không thể tìm thấy sản phẩm trong tồn kho


Nguyên nhân:

Là do sản phẩm này trước đó không được tích chọn vào Quản lý tồn kho, về sau mới bật Quản lý tồn kho nên dẫn đến việc không thể tìm thấy sản phẩm này trong Tồn kho khi sản phẩm có tổng số tồn bằng 0


Cách giải quyết:

Đối với trường hợp này, cần kiểm tra có phải trước khi bật có quản lý tồn kho, người bán không quản lý tồn kho sản phẩm đó hay không?

Theo quy định, nếu trước đó người bán không quản lý tồn, sau đó có bật quản lý tồn thì cần phải chỉnh tồn (với tồn cơ bản) hoặc mua hàng, điều chỉnh (với tồn nâng cao) để tồn kho ghi nhận khởi tạo và bắt đầu cho quản lý tồn sản phẩm đó.

Lưu ý: khi bắt đầu cho quản lý tồn và nếu 1 sản phẩm có nhiều biến thể thì cần điều chỉnh số tồn cho tất cả các biến thể của sản phẩm nếu không thì mục tồn kho chỉ ghi nhận biến thể nào đã có chỉnh tồn.