Bạn cần quan tâm:

  • Các thông tin chung


 Các thông tin chungGIAO DIỆN


Ý NGHĨA

Danh sách khuyến mãi


Hiển thị các khuyến mãi gần nhất với chế độ hiển thị tùy theo thiết lập của người bán. 


Hiển thị


Cho phép số lượng được hiển thị trên một trang (10,20,50).


Đang khuyến mãi

 Khuyến mãi đang trong thời gian khuyến mãi.

Tạm ngưng


Khuyến mãi đang tạm ngưng 


Đã hết hạn 

Khuyến mãi đã hết hạn

Tạo mã tự động


Giúp người bán dễ dàng thiết lập khuyến mãi mà không sợ bị trùng lặp.

Loại khuyến mãi
Bao gồm Giảm giá đơn hàng, Giảm giá sản phẩm, Giảm giá vận chuyển, Đồng giá.

Loại khuyến mãi
Bao gồm Giảm giá sản phẩm Đồng giá.


Lưu ý : 
  • Mức giảm và Các điều kiện khác (Áp dụng cho) tùy thuộc vào mục đích sử dụng của người bán
  • Chương trình khuyến mãi mặc định áp dụng với tất cả các khách hàng