Bạn thao tác như sau: Trang quản trị ➨ Ứng dụng ➨ Haravan kiotviet ➨ Cấu hình ➨ bỏ tick Cập nhật tên sản phẩm.