Mô tả vấn đề:

Sản phẩm có số tồn, có phát sinh đơn hàng nhưng khi tìm trong Chi tiết và Lịch sử tồn kho thì không trả về kết quả nào.


Nguyên nhân:

Kể từ thời điểm chọn "Quản lý tồn kho" thì Chi tiết và Lịch sử tồn kho mới ghi nhận dữ liệu, các dữ liệu trước đó không được ghi nhận hay bổ sung lại nên ban đầu người bán chọn "Không quản lý tồn kho", sau đó mới chọn "Quản lý tồn kho" cho sản phẩm đó.