Trong mục in đơn hàng không thể thêm được thông tin nhân viên xử lý đơn hàng.