Metafield được sử dụng để thêm thông tin và tài nguyên cho trang web. Các thông tin và tài nguyên này (metadata) có thể tác dụng lưu trữ hay mở rộng thêm tính năng nếu cần. Việc sử dụng metafield cần có sự hiểu biết về kỹ thuật.

Metafield cung cấp được nhiều tính năng và nhu cầu rộng rãi. Metafield có thể được dùng để thêm tabs mô tả cho sản phẩm hay giao diện hay sử dụng để làm các ứng dụng mở rộng.

Metafield có thể thêm vào:

 • Danh mục sản phẩm

 • Sản phẩm

 • Biến thể sản phẩm 

Metafields có bốn thuộc tính bắt buộc là: key, namespace, value và value_type.

 • Thuộc tính key để định danh cho metafield.

 • Thuộc tính namespace giữ chức năng như một vùng chứa cho một tập hợp các metafield nhằm phân biệt những metadata do bạn tạo ra với metadata do người khác tạo có cùng thuộc tính namespace tương đồng.

 • Thuộc tính value chứa nội dung của metafield.

 • Thuộc tính value_type mô tả trạng thái của giá trị, thuộc một trong hai loại 'chuỗi' hay 'số nguyên'. Cũng có một thuộc tính mô tả tùy chọn cung cấp thông tin bổ sung về metafield.

Bạn cần quan tâm:


Tổng quan về ứng dụng MetaFields Editor

Ứng dụng MetaFields Editor do nhóm Haravan Partners phát triển, hỗ trợ người bán sử dụng với 50,000đ/tháng và được dùng thử trong 15 ngày.

Ứng dụng MetaFields Editor hỗ trợ cho việc thêm tùy biến thông số kỹ thuật sản phẩm mà không có sẵn theo mặc định của Haravan, cho các sản phẩm và các biến thể.

Ứng dụng MetaFields Editor được người sử dụng đánh giá cao vì giao diện đơn giản (chỉ trên một trang duy nhất), dễ dàng thao tác thêm mới, sửa đổi và xóa metafields.

Nếu người bán có đủ kiến thức kỹ thuật, người bán có thể sử dụng MetaFields Editor thay thế cho ứng dụng Product Tabs, đồng thời sử dụng thêm thông tin các chức năng mở rộng mà MetaFields Editor cung cấp được.


Cài đặt ứng dụng

 1. Người bán truy cập vào trang ứng dụng MetaFields Editor.

 2. Chọn Cài đặt ứng dụng.

 3. Đăng nhập vào Haravan.

 4. Hệ thống điều hướng về Trang quản trị Haravan. Tại đây, người bán chọn "Đồng ý" hai lần liên tiếp. 5. Khi ứng dụng được cài đặt thành công, hệ thống tự động điều hướng về trang ứng dụng MetaFields Editor.

   

Để sử dụng ứng dụng, người bán hà bán hàng truy cập vào Trang quản trị Haravan → Ứng dụng → MetaFields Editor.


Sử dụng ứng dụng

Sau khi cài đặt ứng dụng, người bán vào trang giao diện của ứng dụng MetaFields Editor để sử dụng.

Sử dụng bộ lọc và thanh tìm kiếm

Để có thể đơn giản hóa danh sách hiển thị các sản phẩm, Haravan khuyến cáo người bán nên sử dụng bộ lọc và thanh tìm kiếm được hỗ trợ trong ứng dụng.

Người bán có thể sử dụng một trong hai hoặc cả hai công cụ. Sau khi lựa chọn nhóm sản phẩm (bộ lọc) hay/và nhập từ khóa (thanh tìm kiếm), người bán nhấn nút Tìm kiếm, ứng dụng sẽ hiển thị các sản phẩm phù hợp.

Xuất metafield

Để xuất metafield, nhà bán hàng vui lòng tham khảo link này

Thêm thẻ meta cho sản phẩm 

 1. Người bán nhấp chọn vào sản phẩm cần thêm. 

 2. Trong tab Thẻ meta sản phẩm, người bán nhấp chọn Thêm thẻ meta.

 3. Người bán điền các thông tin cho thẻ meta:

   

 4. Nhấn Thêm.

Thêm thẻ meta cho biến thể 

 1. Người bán nhấp chọn vào sản phẩm chứa biến thể cần thêm. 

 2. Người bán nhấp chọn tab Danh sách biến thể.

 3. Người bán nhấp chọn vào biến thể.

 4. Người bán nhấp chọn Thêm thẻ meta.

   

 5. Người bán điền các thông tin cho thẻ meta:

   

 6. Nhấn Thêm.

Xem số thẻ meta 

Số thẻ meta của sản phẩm được thể hiện tại vị trí Số thẻ meta của sản phẩm: <số lượng>.

Số thẻ meta của biển thể được thể hiện tại vị trí Số thẻ meta trong tab Danh sách biến thể.

Sửa giá trị value cho thẻ meta

Người bán vào vị trí thẻ meta cần sửa (sản phẩm/biển thể) và thực hiện chỉnh sửa, sau đó nhấn Save để lưu.

Sản phẩm

Biển thể

Xóa thẻ meta cho sản phẩm 

 1. Người bán nhấp chọn vào sản phẩm cần xóa thẻ meta. 

 2. Người bán chọn tab Thẻ meta sản phẩm.

   

 3. Nhấn chọn Delete.

 4. Trong cửa sổ cảnh báo, người bán chọn OK để xác nhận.

   

Xóa thẻ meta cho biến thể 

 1. Người bán nhấp chọn vào sản phẩm chứa biến thể cần xóa thẻ meta. 

 2. Người bán chọn tab Danh sách biến thể.

 3. Người bán nhấp chọn vào biến thể chứa thẻ meta cần xóa.

   

 4. Nhấn chọn Delete.

 5. Trong cửa sổ cảnh báo, người bán chọn OK để xác nhận.