Quy tắc đồng bộ giữa Haravan và Lazada là bạn phải tạo sản phẩm ở cả Haravan và Lazada với điều kiện mã SKU của sản phẩm trên Lazada = mã Barcode sản phẩm trên Haravan.


Khi bạn gặp dòng thông báo này, bạn xem xét đến các nguyên do sau: 

1. Những sản phẩm được báo không có barcode trên admin Haravan.

Giải pháp: Bạn cập nhật barcode cho các sản phẩm bị thiếu. Vui lòng xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

2. Bạn nhập nhầm barcode sang cột SKU

Giải pháp: Bạn thực hiện cập nhật lại đúng thông tin barcode bằng cách xuất file danh sách sản phẩm và thực hiện cập nhật lại hàng loạt ở cột barcode

3. Do mã SKU sản phẩm trên Lazada chưa khớp với mã barcode sản phẩm trên Haravan.

Giải pháp: Bạn thực hiện cập nhật lại đúng thông tin SKU sản phẩm trên Lazada cho khớp với barcode sản phẩm trên Haravan.

4. Sản phẩm chưa được tạo trên Lazada

Giải pháp: Bạn thực hiện tạo sản phẩm mới trên Lazada và cập nhật mã SKU sao cho khớp với barcode sản phẩm/biến thể ở Haravan. Sau đó, bạn thực hiện đồng bộ lại sản phẩm đó.