Thông tin các đơn bị hủy sẽ được tự động tổng hợp vào một bảng sheet giúp bạn có thể theo dõi, từ đó đưa ra được những giải pháp cải thiện kịp thời. 

Để flow hoạt động, bạn cần:

  1. Kết nối Haravan Flow với tài khoản Google 
  2. Tạo một bảng Sheet thuộc tài khoản Google kết nối với ứng dụng hoặc có thể sao chép bảng sheet mẫu do Haravan cung cấp
  3. Kích hoạt Flow mẫu
  4. Thiết lập gắn link sheet vào Flow

MỤC LỤC


Cách thiết lập Flow 

Bước 1 Thêm và kích hoạt Flow mẫu: Xem hướng dẫn về Thêm và kích hoạt Flow mẫu tại đây.

Bước 2 Gắn link google sheet vào Flow

Trước khi gắn link google sheet vào flow bạn cần tạo một bản sao từ flow mẫu được cung cấp sẵn, hoặc tự tạo một sheet riêng từ tài khoản google đang kết nối với ứng dụng.

Hướng dẫn sao chép sheet mẫu

Bạn có thể lấy file mẫu tại đây, nếu như bạn đã tạo flow từ mẫu này rồi

 

 

Hoặc tại đây, nếu bạn chưa tạo flow từ mẫu này

 

1. Trong flow mẫu, bạn chọn Tệp -> Tạo bản sao

 

 

 

2. Chọn Ok để Lưu bản sao vào drive của mình

Đây là bản sao của sheet mẫu bạn vừa thực hiện sao chép.


Hướng dẫn gắn link sheet vào flow

  1. Trong giao diện flow, bạn chọn Sửa Flow.

  1. Bạn chọn Thêm dòng trong bảng tính và thực hiện gắn linktên tab vào flow. Lưu ý: Do flow này có hai hoạt động nên bạn nhớ thực hiện gắn link cho cả hai hoạt động. Chọn Lưu để hoàn tất


Xóa flow đã tạo 

Hiện tại Haravan Flow chưa hỗ trợ xóa hàng loạt nên bạn chỉ có thể thực hiện thao tác xóa thủ công bằng cách vào từng flow, chọn Các tác vụ khác và chọn xóa Flow.

Câu hỏi thường gặp

1. Vì sao Flow cập nhật thông tin vào google sheet nhưng lại báo lỗi Google.Apis.Requests.RequestError The caller does not have permission [403] Errors [ Message[The caller does not have permission] Location[ - ] Reason[forbidden] Domain[global] ] ?

Nguyên nhân là do bảng google sheet được gắn vào flow không thuộc sở hữu của tài khoản Google bạn đang kết nối với Haravan Flow. Bạn có thể thực hiện gắn lại link bảng báo cáo thuộc quyền sở hữu của tài khoản Google đang được kết nối

Bạn có thể sao chép từ sheet mẫu do Haravan cung cấp hoặc thực hiện tạo bảng google sheet từ tài khoản google đang kết nối với ứng dụng.