Trang đơn hàng sẽ tổng hợp đơn hàng được tạo từ chi nhánh mà tài khoản được phân quyền truy cập. Đơn hàng trên trang được sắp xếp và hiển thị theo thời gian phát sinh đơn hàng (từ mới đến cũ)

Với trang đơn hàng, bạn sẽ có thể thực hiện:


Tạo đơn hàng mới

Để thực hiện tạo đơn hàng mới, bạn thực hiện:

1. Tại màn hình Đơn hàng, bạn chọn biểu tượng2. Tại màn hình Tạo đơn hàng, bạn thực hiện chọn 

  • Kênh bán

  • Sản phẩm

Chọn sản phẩm có sẵn là thêm sản phẩm đã tạo trên trang quản trị MyHaravan 

Thêm sản phẩm tùy chỉnh là tạo nhanh một sản phẩm áp dụng cho đơn hàng đang tạo (sản phẩm này sẽ không được ghi nhận trong mục sản phẩm trên trang quản trị MyHaravan và sẽ hiển thị là sản phẩm tùy chọn trong báo cáo)

  • Khách hàng

 Tips: Bạn có thể tạo khách hàng mới khi tạo đơn hàng bằng cách chọn biểu tượng + tại màn hình Thêm khách hàng. Thông tin khách hàng mới tạo sẽ được ghi nhận tại mục Khách hàng trên trang quản trị MyHaravan3. Thực hiện thêm Giảm giá (nếu có) cho đơn hàng

  • Giảm giá theo số tiền và theo % chỉ áp dụng cho đơn hàng đang tạo

  • Theo phiếu giảm giá: Áp dụng mã khuyến mãi đã tạo trên trang quản trị MyHaravan


4. Thực hiện thêm Phí vận chuyển. Có 3 loại phí vận chuyển nhà bán hàng có thể lựa chọn:

  • Phí vận chuyển đã thiết lập trong mục Cấu hình Vận chuyển trên trang quản trị MyHaravan: luôn hiển thị ở đầu danh sách phí vận chuyển

  • Miễn phí vận chuyển

  • Phí vận chuyển Tùy chỉnh: Nhà vận chuyển tự thêm mức phí vận chuyển áp dụng cho đơn hàng đang tạo 

Chọn Lưu để hoàn tất 


5. Chọn Xác nhận đã thanh toán (đơn sẽ không thu COD) Xác nhận thanh toán sau (đơn sẽ thu COD)

6. Chọn hình thức thanh toán của khách hàng và chọn Tạo để hoàn tất thao tác tạo đơn


Xử lý giao hàng

Đơn hàng chưa được xử lý giao hàng sẽ có tình trạng là Chưa giao hàng

Để thực hiện xử lý giao hàng cho các đơn hàng này, bạn thực hiện:

1. Tại mục đơn hàng, chọn đơn hàng có trạng thái Chưa giao hàng. Đơn chưa giao hàng sẽ có trạng thái


2. Chọn Giao hàng 


3.Chọn kho xuất hàng 4. Chọn nhà vận chuyển 


5. Thực hiện nhập thông tin vận chuyển (tùy theo nhà vận chuyển sẽ có các thông tin khác nhau)

6. Chọn Giao hàng để tạo đơn vận chuyển. Các trạng thái vận chuyển sẽ được tự động cập nhật từ phía nhà vận chuyển


Nếu bạn chọn nhà vận chuyển Khác (nghĩa là bạn tự thực hiện giao hàng), trạng thái vận chuyển của đơn hàng sẽ không tự động cập nhật, bạn cần tự cập nhật trạng thái vận chuyển.

Để thực hiện cập nhật trạng thái vận chuyển, bạn thực hiện:

1. Tại trang đơn hàng, chọn đơn hàng bạn muốn cập nhật trạng thái 

2. Chọn Cập nhật trạng thái vận chuyển và chọn trạng thái của đơn. 3. Sau khi thực hiện cập nhật, hệ thống sẽ thông báo đã cập nhật thành công


Cập nhật trạng thái thanh toán

Các đơn chưa thanh toán sẽ có trạng thái thanh toán Chờ xử lý

 Để thực hiện cập nhật trạng thái toán, bạn cần thực hiện:

1. Chọn đơn hàng cần thực hiện cập nhật trạng thái thanh toán

2.Chọn Xác nhận đã thanh toán -> chọn Xác nhậnCập nhật trạng thái thanh toán thành công sẽ có thông báo Đơn hàng đã được thanh toánTìm kiếm đơn hàng

Bạn có thể tìm kiếm đơn hàng bằng các nhập mã đơn hàng, số điện thoại, mã vận chuyển vào thanh Tìm kiếm đơn hàngBên cạnh đó, bạn có thể sử dụng bộ lọc để lọc đơn hàng theo các điều kiện một cách nhanh chóng. Để lọc đơn hàng, bạn thực hiện

1. Chọn biểu tượng  2. Thiết lập các điều kiện đơn hàng -> chọn Xong để tạo bộ lọcHoàn trả đơn hàng

Nhà bán hàng có thể thực hiện hoàn trả đơn hàng trên ứng dụng khi có đơn hàng bị khách hoàn trả lại 

  • Đối với đơn hàng chưa thanh toán và chưa xử lý giao hàng => Người bán chỉ thực hiện hủy đặt cho sản phẩm hoàn trả

  • Đối với đơn hàng đã thanh toán và đã giao hàng => Người bán nhập số tiền hoàn trả và số lượng đổi trả của sản phẩm 

Để thực hiện hoàn trả đơn hàng, nhà bán hàng thực hiện:

1. Vào mục đơn hàng trên ứng dụng, chọn đơn hàng muốn thực hiện đổi trả

2. Chọn biểu tượng thao tác (…) và chọn Hoàn trả
3. Với  đơn hàng đã thanh toán và đã giao hàng, nhà bán hàng thực hiện nhập số lượng trả hàng và nhập số tiền hoàn trả

Ví dụ người mua hoàn trả 2 sản phẩm trên đơn, mỗi sản phẩm giá 290.000 VNĐ, nhà bán hàng sẽ nhập 580.000 VNĐ vào mục tiền mặt


Với đơn hàng chưa thanh toán và chưa xử lý giao hàng, nhà bán hàng thực hiện nhập số sản phẩm trả hàng4. Chọn Hoàn trả để hoàn tất