Cách tạo nhóm sản phẩm thủ công giúp Nhà bán hàng chọn sản phẩm cụ thể muốn thêm vào nhóm.

MỤC LỤC


Thêm sản phẩm vào nhóm thủ công

Lưu ý: Nhà bán hàng không thể thay đổi từ Nhóm sản phẩm tự động sang Nhóm sản phẩm thủ công.

Cách thực hiện tạo Nhóm sản phẩm thủ công chi tiết như sau:

1. Tại trang quản trị -> Sản phẩm -> Nhóm sản phẩm

2. Nhấp Tạo nhóm sản phẩm

3. Điền đầy đủ tên nhóm sản phẩm và mô tả

4. Nhấp Chọn hình để thêm ảnh vào nhóm sản phẩm


5. Ở phần Thêm sản phẩm vào danh mục, chọn Tự chọn sản phẩm:

6. Nhấn Lưu


7. Sau khi đã tạo nhóm sản phẩm tự động xong, bạn nhập tên vào ô tìm kiếm các sản phẩm muốn thêm vào nhóm

8. Chọn các sản phẩm muốn thêm vào nhóm -> chọn Hoàn tất chọn

 9.Nếu muốn sắp xếp các sản phẩm theo ý muốn. Ở phần Sắp xếp, chọn Tùy chọn -> nhấn giữ vào biểu tượng bên trái sản phẩm và kéo đến vị trí mới 


10. Ở phần Tối ưu SEO, Nhà bán hàng có thể nhìn thấy cách mà sản phẩm hiển thị trên các công cụ tìm kiếm. Lưu ý: không nên thay đổi URL ở phần Đường dẫn.


10. Ở phần Hiển thị, chọn kênh mà Nhà bán hàng muốn nhóm sản phẩm này hiển thị


Nếu như Nhà bán hàng không muốn hiển thị nhóm sản phẩm tại thời điểm hiện tại, có thể chọn ngày hiển thị và lựa chọn ngày đăng sản phẩm11. Chọn Cập nhật để hoàn tấtThêm hàng loạt sản phẩm vào Nhóm sản phẩm thủ công đã tạo trước đó

Nhà bán hàng có thể thêm sản phẩm vào Nhóm sản phẩm thủ công đã tạo trước đó:

1. Tại trang quản trị -> Sản phẩm -> Tất cả sản phẩm.

2. Stick chọn 1 hoặc nhiều sản phẩm muốn thêm vào nhóm.

3. Chọn thao tác -> Thêm sản phẩm vào nhóm sản phẩm.

4. Chọn nhóm sản phẩm để thêm vào và nhấn Lưu.


Thêm từng sản phẩm vào nhóm thủ công

1. Vào mục Sản phẩm, chọn Sản phẩm muốn thêm vào nhóm sản phẩm

2. Tại mục nhóm sản phẩm, chọn các nhóm muốn thêm sản phẩm vào (Các nhóm trong mục này là các nhóm sản phẩm thủ công)

3. Chọn Cập nhật để hoàn tấtXóa sản phẩm khỏi nhóm sản phẩm thủ công

Để loại các sản phẩm khỏi 1 nhóm sản phẩm thủ công, Nhà bán hàng làm như sau:

1. Tại trang quản trị, chọn Sản phẩm -> Nhóm sản phẩm -> Chọn tên nhóm sản phẩm Nhà bán hàng muốn cập nhật.

2. Ở phần Sản phẩm, nhấn dấu x để xóa sản phẩm khỏi nhóm. Tùy chọn này sẽ không xóa sản phẩm trên Haravan.

3. Nhấn Lưu.