Để cài đặt thời gian gửi email nhắc khách hàng hoàn tất đơn hàng, bạn thực hiện như sau:

1. Vào Cấu hình ➨ Thanh toán.

2. Tại mục Xử lý đơn hàng, bạn kích hoạt thời gian gửi email nhắc khách hàng.


3. Chọn Lưu để lưu thay đổi