Xóa sản phẩm tại hệ thống Haravan sẽ không thể khôi phục. Vì thế, nếu hết hàng, người bán có thể chọn cách ẩn sản phẩm để nó không hiện lên các kênh.


Bạn cần quan tâm:

  • Các bước xóa sản phẩm


Các bước xóa sản phẩm

  1. Truy cập vào admin Haravan, mục Sản phẩm > Chọn Tất cả sản phẩm. 
  2. Chọn một hoặc nhiều sản phẩm muốn xóa.
  3. Chọn Xóa những sản phẩm đã chọn.
  4. Chọn nút đỏ Xóa sản phẩm để xác nhận.
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slidernote

Lưu ý | 

  • Chỉ có thể xóa cho nhóm sản phẩm tạo thủ công.
  • Trong trường hợp không xóa được, cho Ẩn sản phẩm.
  • Chỉ có thể xóa sản phẩm khi tồn kho bằng 0. Xem cách điều chỉnh tồn kho tại hướng dẫn Điều chỉnh tồn kho.