Flash sale là một dạng hình thức giảm giá một số mặt hàng, sản phẩm của doanh nghiệp trong một thời gian nhất định mà doanh nghiệp đó vạch ra… Flash sale là một chiến lược kinh doanh đánh vào tâm lý khách hàng “cần và rẻ”.

Để tạo trang flash sale bạn cần thực hiện:

1. Tạo chương trình khuyến mãi/ mã khuyến mãi giới hạn ngày và giờ áp dụng trong mục Khuyến mãi

2. Gửi yêu cầu tạo trang khuyến mãi đến bộ phận chăm sóc để được hỗ trợ code giao diện, qua các kênh liên hệ sau: