Báo cáo nhập hàng hỗ trợ theo dõi số lượng cũng như giá trị hàng nhập kho theo sản phẩm, kho nhập

Nội dung

Để xem báo cáo nhập hàng, bạn chọn mục Danh sách báo cáo -> Chọn Báo cáo tồn kho -> Báo cáo Nhập hàng

Gợi ý:
Nhà bán có thể nhập tên báo cáo Nhập hàng vào thanh tìm kiếm để tìm nhanh hơnLưu ý: 
 • Nhà bán hàng sử dụng chế độ Tồn kho cơ bản sẽ không xem được Báo cáo tồn kho
 • Đối tượng xem báo báo: Nhân viên quản lý kho được phân quyền quản lý báo cáo (Đọc và ghi hoặc Chỉ đọc) và quyền xem dữ liệu báo cáo (Tất cả các kho hoặc Chỉ đọc dữ liệu ở kho được chỉ định)


Giải thích thuật ngữ 

Mã phiếu nhập hàng 

Mã số phiếu nhập hàng

Sản phẩm 

Sản phẩm trong phiếu nhập hàng 

Biến thể

Biển thể của sản phẩm trong phiếu nhập hàng

Số lượng

Số lượng nhập của sản phẩm trong phiếu nhập hàng

Chi phí

Giá trị nhập của sản phẩm. 

Được tính bằng công thức “Số lượng hàng nhập x Đơn giá nhập của sản phẩm”


Lọc xem báo cáo

Bạn có thể tùy chỉnh lọc dữ liệu theo nhu cầu mong muốn bằng cách:

 • Lọc báo cáo theo khoảng thời gian có sẵn

 • Lọc báo cáo theo khoảng thời gian tự chọn

 • Lọc báo cáo theo các điều kiện đơn hàng

Mỗi loại báo cáo sẽ có những điều kiện lọc khác nhau. Tuy nhiên, bạn cũng có thể lọc thêm những thông tin khác để xem chi tiết hơn. Các trường thông tin trong bộ lọc bao gồm:

 • Kho

 • Sản phẩm

 • Biến thể

 • Nhóm sản phẩm

Ví dụ Nhà bán hàng muốn lọc kho Hồ Chí Minh đã nhập kho tất cả bao nhiêu sản phẩm từng tháng 1 đến tháng 4, bạn chọn lọc Kho là Hồ Chí Minh, thời gian lọc từ tháng 01/01 đến 30/04


Thêm thông tin hiển thị trên báo cáo

Nhóm theo trường thông tin

Tương tự như tính năng pivot trong excel, thao tác nhóm là một thao tác được sử dụng để nhóm các hàng dữ liệu lại với nhau dựa trên một hoặc nhiều cột dữ liệu chung. 

Khi sử dụng nhóm, các hàng dữ liệu có giá trị giống nhau trong cột hoặc các cột được chỉ định sẽ được nhóm lại thành một hàng duy nhất trong báo cáo.

Ví dụ bạn muốn nhóm sản phẩm nhập theo nhà cung cấp, bạn thực hiện chọn vào mục Chọn cột -> chọn Thêm tại mục Nhóm


Chọn thêm Nhà cung cấp -> chọn Áp dụng

Kết quả: Nhà bán hàng sẽ xem được sản phẩm nhập theo nhà cung cấp 


Gợi ý:

Nhà bán hàng có thể thực hiện thay đổi vị trí của các cột thông tin để thông tin được sắp xếp hợp lý hơn, tạo ra sự thuận tiện trong việc đọc và hiểu thông tin trong báo cáo. Để xắp xếp vị trí cột thông tin, nhà bán hàng thực hiện vào mục Chọn cột -> Nhấn giữ biểu tượng tùy chọn bên cạnh cột thông tin muốn thay đổi vị trí -> Giữ chuột vào kéo đến vị trí muốn hiển thị


Nhân bản/Xuất báo cáo 

Các thao tác khác nhà bán hàng có thể thực hiện với báo cáo lô hạn sử dụng là nhân bản và xuất dữ liệu.

 • Nhân bản: Nhà bán hàng có thể sử dụng thao tác này như một thao tác lưu lại bảng báo cáo với các điều kiện đã thiết lập để xem ngay mà không cần phải thêm điều kiện lọc lại hoặc thêm thông tin hiển thị. 

Nhà bán hàng chọn Thao tác -> Nhân bản -> Đặt tên cho bảng báo cáo mới

Bảng báo cáo mới nhân bản sẽ hiển thị trong mục báo cáo tồn kho


 • Xuất file: File báo cáo sau khi xuất ra sẽ được gửi về email nhà bán hàng đang đăng nhập trên trang admin Haravan.Lưu ý:

Báo cáo của bạn sẽ được xuất dưới định dạng file CSV và thời gian hiển thị sẽ theo múi giờ của hệ thống. Ví dụ: Nếu múi giờ trên hệ thống Haravan của bạn là GMT+7, thời gian trong báo cáo sẽ được xuất theo múi giờ GMT+7.