Báo cáo nhập hàng hỗ trợ theo dõi số lượng cũng như giá trị hàng nhập kho theo sản phẩm, kho nhập

MỤC LỤC


Xem báo cáo nhập hàng

Để xem báo cáo nhập hàng, bạn thực hiện:

1. Tại trang quản trị, bạn chọn mục Báo cáo 

2. Chọn báo cáo tồn kho -> Báo cáo Nhập hàng


Giải thích: Chi phí của phiếu nhập hàng hàng ghi nhận trong báo cáo là giá trị nhập kho của sản phẩm được tính bằng công thức: 

Giá trị nhập kho sản phẩm mua = đơn giá mua x số lượng nhập

Bạn có thể xem giá trị hoàn trả của từng sản phẩm trong chi tiết phiếu nhập hàng


Xem chi tiết báo cáo

Phần thống kê: hỗ trợ nhà bán hàng xem thống kê tổng số lượng và chi phí sản phẩm nhập kho 

 

Phần hiển thị sẽ hỗ trợ nhà bán hàng xem chi tiết báo cáo theo các thông tin sau:

 • Loại sản phẩm

 • Nhà cung cấp

 • Biến thể

 • SKU

 • Barcode

 • Kho

 • Ngày trả hàng

Để thiết lập hiển thị thêm các thông tin, bạn chọn Thêm hiển thị và chọn các trường thông tin muốn hiển thịLưu ý: 

Nhà cung cấp trong mục sản phẩm và nhà cung cấp trong mục phiếu trả hàng là 2 thông tin khác nhau.

Nhà cung cấp trong mục sản phẩm thường là thương hiệu của sản phẩm

Nhà cung cấp trong phiếu trả hàng sẽ là cá nhân hoặc doanh nghiệp cung cấp hàng hóa cho người bán

Bộ lọc: hỗ trợ nhà bán hàng lọc cụ thể các trường thông tin muốn xem. Các trường thông tin trong bộ lọc bao gồm:

 • Kho

 • Sản phẩm

 • Biến thể

 • Nhóm sản phẩm

Để lọc các điều kiện, bạn chọn Thêm điều kiện lọc và thực hiện thêm các điều kiện lọc -> chọn Áp dụngCác thao tác khác 

Nhà bán hàng có thể thực hiện thao tác Nhân bản và Xuất file báo cáo

Nhân bản: Nhà bán hàng có thể sử dụng thao tác này như một thao tác lưu lại bảng báo cáo với các điều kiện đã thiết lập để xem ngay mà không cần phải thêm điều kiện lọc lại hoặc thêm thông tin hiển thị. 

Nhà bán hàng chọn Thao tác -> Nhân bản -> Đặt tên cho bảng báo cáo mới


Bảng báo cáo mới nhân bản sẽ hiển thị trong mục báo cáo tồn kho


Xuất file: File báo cáo sau khi xuất ra sẽ được gửi về email nhà bán hàng đang đăng nhập trên trang admin Haravan.

Xóa: Bạn chỉ thực hiện thao tác xóa bảng báo cáo nhân bản.