Hiện tại Haravan chưa hỗ trợ lưu thông tin nhân viên xử lý đơn hàng trên mẫu in vận đơn theo tài khoản quản trị được.